covid19

ป้องกัน Covid-19

วิธีป้องกันแการแพร่เชื้อ Covid-19 สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อก็คือ โควิด-19 (COVID-19) จะยังไม่หยุด ทั้งยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และก็กว้างขึ้นเรื่อย ๆ ทางบริษัทมีการป้องกันรับมือกับสถานการณ์ของโรคระบาดเมื่อลูกค้ามาติดต่อหรือส่งเอกสารกับทางบริษัทดังนี้ 1. ให้พนักงานและลูกค้าทุกคนเมื่อเข้าสำนักงานต้องตรวจวัดอุณภูมิทุกครั้ง ทุกวัน 2. จัดที่นั่งให้พนักงานให้มีระยะห่าง Social Distancing 3. ให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และพกพาแอลกอฮอล์ ระหว่างปฏิบัติงานประจำวัน 4. จัดห้องประชุม แยกเป็นห้องรับรองพิเศษ  safety zone for Meeting 5. จัดพื้นที่ให้ล้างมือ โดยใช้สบู่และน้ำหรือ เจลลิ้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ 6. จัดพนักงานต้อนรับเมื่อลูกค้ามาติดต่อที่บริษัทฯ ให้ลูกค้าใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง