auditor

ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

สำนักงานบัญชีภูเก็ต แอ็คคาวน์ติ้ง เซ็นเตอร์ เรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำเพื่อสร้างความเชื่อมันในการทำธุรกิจของท่านให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ให้คำแนะนำข่าวสารด้านบัญชีและภาษี  ได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา เมื่อท่านเริ่มต้นทำธุรกิจโปรดคิดถึงเราศูนย์บริการด้านบัญชีแบบครบวงจร บริการให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นทำธุรกิจสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ฃ ให้คำแนะนำการบริการจัดการภายในองค์กรการจัดทำเอกสาร รับปรึกษาให้คำแนะนำการวางระบบบัญชี วางแผนภาษี และวางระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ธุรกิจเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย วางแผนการทำบัญชีและวางแผนภาษี ให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาต่อการตัดสินใจ ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาในประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร แนะนำการใช้งานโปรแกรมในการทำบัญชีในและนอกสถานที่ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บัญชี ให้สามารถทำรายงานในรูปแบบที่ท่านต้องการ อัตราค่าบริการขึ้นกับประเภทของธุรกิจและความซับซ้อนของการให้คำปรึกษา