accounting

วัตถุประสงค์การทำบัญชี

วัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชีเพื่อเสริมสร้างระบบบัญชี และระบบภายในของบริษัทให้มีความเข้มแข็งจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี พรบ.การบัญชี ที่ประมวลรัษฏากรกำหนดจัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ นำส่งได้ตรงต่อเวลา ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง  ซึ่งเป็นข้อมูลจะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบหนี้สิน ทรัพย์สิน รวมถึงงบการเงินได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึั้นตลอดจนช่วยในการตรวตสอบ การป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากบริการของเรา 1. ลดต้นทุนการทำบัญชี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ้างพนักงานประจำ หรือพนักงานบัญชีที่เชี่ยวชาญทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและพนักงานเข้าๆออกๆ การทำงานขาดความต่อเนื่อง 2. เสมือนมีมืออาชีพดูแลในเรื่องบัญชี ส่งผลให้กิจการสามารถนำข้อมูลทางบัญชีการเงินมาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการตลอดจนการวางแผน และการดำเนินงาน เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที 3. ธุรกิจได้รับการวางแผนภาษี ทำให้กิจการได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างเต็มที่ และสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเพิ่มเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่กิจการเสียภาษีไม่ถูกต้อง 4. ทีมงานบริการพร้อมให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และกฏหมาย