intro

การเตรียมเอกสารจดทะเบียนบริษัท

เอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนบริษัท ก.  จดทะเบียนบริษัท มีดังนี้ จองชื่อ บริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ชื่อ จองชื่อได้แล้วจะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้จองชื่อ หมายเหตุ บุคคลที่จองชื่อต้องมีชื่อเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จอง จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้จองชื่อ เตรียมข้อมูล และเอกสารดังนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้น3 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมระบุอาชีพ (ค้าขาย หรือรับจ้าง) ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียม จำนวนเงินทุนจดทะเบียน รายชื่อกรรมการผู้ลงนามผูกพันบริษัท บ้านเลขที่ หรือสถานที่ตั้ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรการและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัทพร้อมเซ็นรับรอง […]

ติดต่อ

ติดต่อ

ติดต่อเรา หากท่านมีความประสงค์ติดต่อสอบถามเพิ่มเดิม สำนักงานบัญชีคุณภาพ ภูเก็ตแอ็คควาติ้งเซ็นเตอร์ โทร.  0891951921 แฟกซ์ 076 263 493 มือถือ  0952567029  หรือ 0801687849 Id  Line : pacq.gun ที่อยู่ 52/29 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 2  ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ซอยจเรวดี 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 คุณ กันธิมา สมพงษ์มิตร 0891591921