รายละเอียดงานบริการงานประกันสังคม :

  • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน (สปส.1-10)
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมลูกจ้างใหม่ (สปส. 1-03, สปส. 1-03/1) 
  • แจ้งลูกจ้างออก (สปส. 6-09)
  • จัดทำและยื่นแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี กองทุนทดแทน ( กท.20 ก)
    ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
  • จัดทำใบแจ้งกรณีนายจ้างจ่ายเงินสมทบจากรายงานค่าจ้างประจำปี กองทุนเงินทดแทน (กท 25 ค)
  • ระบบการแจ้งพนักงานเข้าออกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  • ขอเลขประจำตัวของคนต่างด้าว
  • จัดทำทำรายงานค่าจ้างประจำปีให้นายจ้าง

ยินดีให้คำปรึกษา...
และประสานงานกับสำนักงานประกันสัุงคม

ครม. มีมติลดจ่ายประกันสังคม เหลือ 3%
เริ่ม มกราคม - มีนาคม 2564 ช่วยเหลือโควิดรอบใหม่