One Stop Service Accounting Center

บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

 1. ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยตรงทางด้านบัญชี
 2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี  “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กิจการละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ
 3. ใช้โปรแกรมบัญชีที่มีประสิทธิภาพ อาทิ โปรแกรมบัญชี Express
 4. บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง
 5. ทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดรายซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท
 6. วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
 7. จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน

บริการอื่น ๆ

 1. จัดทำงบการเงินทุกเดือนให้กับผู้บริหาร
 2. ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินภาษาไทย และอังกฤษ ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน
  งบกำไรขาดทุน ให้กับผู้บริหาร
 3. ให้คำปรึกษาการทำบัญชี สำหรับนักธุรกิจมือใหม่
 4. แนะนำการใช้โปรแกรมบัญชี