It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Latest Articles

  • No Picture
    ติดต่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร.หากท่านมีความประสงค์ติดต่อผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร กรุณาติดต่อ คุณ กันธิมา สมพงษ์มิตร กรรมการผู้จัดการใหญ๋สำนักงานบัญชีคุณภาพ ภูเก็ตแอ็คควาติ้งเซ็นเตอร์ โทร. แฟกซ์ 076 263 493 มือถือ 089 195 1921ที่อยู่ 52/29 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 2 ซอยจเรวดี 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000หรือ ฝากข้อความในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ :
  • No Picture

Popular Articles

  • No Picture
           ขอแนะนำสำนักงานบัญชี บริษัท ภูเก็ต แอ็คคาวน์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด เราเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2547 โดยเริ่มต้นจากคณะบุคคล ภูเก็ต แอ็คคาวน์ติ้งเซ็นเตอร์ บริหารงานโดยคุณกันธิมาสมพงษ์มิตรซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษสอนเกี่ยวกับการจัดทำระบบบัญชีและภาษี  พร้อมทีมงานให้บริการกันนักธุรกิจทั้งชาวไทย และต่างชาติ การก่อตั้งกิจการ เริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท วางระบบบัญชี ติดตั้งโปรแกรมบัญชี ให้บริการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี  ให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร ต่อใบอนุญาตการทำงาน ต่อวีซ่า และการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่แต่ละกิจการจำเป็นต้องมี อาทิเช่น ใบอนุญาตการนำเที่ยวและมัคคุเทศน์ ใบอนุญาตประกอบอาหาร ใบอนุญาตการจำหน่ายเหล้าบุหรี่ เป็นต้น
  • No Picture