รายละเอียดงานบริการงานประกันสังคม :

  • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
  • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
  • ระบบการแจ้งพนักงานเข้าออกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต