บริการด้านบัญชีและวางระบบบัญชี…

การบริการด้านบัญชี :

  • เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี
  • การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และประมวลรัษฎากรกำหนด เพื่อให้งบการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้
  • การนำส่งภาษีได้ถูกต้องและทันเวลา ลดความเสี่ยงของภาระภาษีต่าง ๆ จากการถูกสรรพากรตรวจสอบ
  • วางแผนภาษีอากร ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรเพื่อให้กิจการมีภาระภาษีน้อยที่สุด